Obsah

Povinné předškolní vzdělávání
• Povinné předškolní vzdělávání je upraveno novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., vydanou po číslem 178/2016 Sb., s účinností od 1. 1. 2017.
• Povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, není-li stanoveno jinak.
• Zákonný zástupce takového dítěte se dostaví k zápisu do mateřské školy a požádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
• Pokud zákonný zástupce zvolí jinou než spádovou školu, oznámí řediteli školy tuto skutečnost.
• Povinné předškolní vzdělávání má povahu pravidelné denní docházky od
8:00 do 12:00 hodin, tedy 4 hodiny denně.
• Povinnost předškolního vzdělávání není ve dnech, které připadají na školní
prázdniny.
• Při nepřítomnosti dítěte je nutné doložit důvody nepřítomnosti, zákonný zástupce je povinen doložit důvod nepřítomnosti na základě výzvy do 3 dnů ode dne výzvy. Omluvení dítěte lze též provést telefonicky.
• Zákonný zástupce se může v odůvodněných případech rozhodnout pro individuální vzdělávání dítěte.
• Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce dítěte řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
• 0známení o individuálním vzdělávání obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu, uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání dítěte.
• Rodiči budou následně doporučeny oblasti, ve kterých má být dítě individuálně vzděláváno.
• Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů. Způsob a termíny ověření, včetně náhradního termínu bude v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.
• Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitel individuální vzdělávání dítěte. V tomto případě musí dítě nastoupit do mateřské školy.
• Pokud bylo individuální vzdělávání dítěti ukončeno, nelze se již nadále takto vzdělávat.
• Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné — neplatí se školné (stravné ano).