Obsah

 

ZÁPIS DO MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů. Zápisem se rozumí odevzdání vyplněné a podepsané žádosti o přijetí (www.mscdub.cz) a dalších dokumentů a to ve dnech od 3. května do 14. května 2021.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

  • do datové schránky školy (99xkp7t),
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: sladkova@mscdub.cz,
  • poštou na adresu: MŠ Český Dub, Kostelní 4, 463 43 Český Dub,
  • osobní podání – po telefonické domluvě na tel. 722 914 050.

K zápisu je nutné doložit:

  • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  • potvrzení pediatra o povinném očkování (neplatí pro předškoláky)
  • kopii rodného listu dítěte,
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte,
  • cizinci dodají kopii k povolení místa pobytu.

Po doručení žádosti do MŠ bude sděleno zákonnému zástupci Registrační číslo emailem, tel.

Zákonný zástupce dítěte má možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 20. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hodin v budově mateřské školy.

Jednotlivé žádosti budou posouzeny dle stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (www.mscdub.cz).

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka jako orgán státní správy ve správním řízení do 30 dnů od podání žádosti.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na hlavních vchodových dveřích MŠ a na webu školy po dobu 15 dnů od zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou na doručenku zákonnému zástupci.

 

V Českém Dubu dne 20. 4. 2021

 

                                                                                    Bc. Marcela Sládková, ředitelka