Obsah

Pravidla provozu Mateřské školy Český Dub od 1. září 2021

Vzdělávání dětí MŠ Český Dub v souladu s hygienickými opatřeními, které vychází ze zákona č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví.

 

Podmínky vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola a její provoz se řídí podle právních předpisů, zejména podle zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s informacemi k provozu škol a školským zařízení vydanými MŠMT ČR.

Zákonní zástupci jsou povinni se s podmínkami vzdělávání seznámit a dodržovat je.

 

Obecná kritéria

Rodiče jsou povinni zkontrolovat dítě, zda nevykazuje známky níže uvedených příznaků:        

  • Zvýšená tělesná teplota
  • Suchý kašel
  • Dušnost 
  • Zažívací potíže ( nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem
  • Ztráta chuti, čichu 
  • Bolest v krku • Bolest svalů a kloubů
  • Rýma 
  • Bolest hlavy  

V případě, že dítě vykazuje některý z uvedených příznaků, nebude mu umožněno předškolní vzdělávání a do MŠ nebude přijato.

 

Příchod do mateřské školy 

Vstup do budovy školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, nanorouška). Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce a v prostorách MŠ (šatna, školní zahrada) se zdržují zákonní zástupci na nezbytně nutnou dobu. 

Nutná dezinfekce rukou, která  je k dispozici před vstupem do šaten školy a na chodbách.  Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu a budou k tomu vedeny v jednotl. třídách třídními učitelkami vhodnou motivací.

 

Ranní zdravotní filtr

Příznaky onemocnění již při příchodu - zákonný zástupce dítě odvede z MŠ.

Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti v MŠ  - pokud dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, kontaktuje třídní učitelka zákonné zástupce a dítě počká (s rouškou) s pověřeným zaměstnancem ( učitelka, AP, školnice, hospodářka) v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce, poté kontaktuje praktického lékaře pro děti, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Alergie

Pokud zákonní zástupce sdělí třídní učitelce, že dítě má alergii – prevence záměny příznaků  (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavého dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku), je nutné doložit lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace.

 

Vzdělávací činnost v MŠ 

Děti v MŠ roušky nenosí, ani se netestují na Covid-19.

Vzdělávací aktivity školy se odehrávají výhradně v areálu mateřské školy, mimo areál za dodržování hygienických a bezpečnostních opatření. Přítomnost externích služeb (divadlo, přednášky aj.) je povolena pouze za dodržování hygienických opatření. Mateřská škola omezí epidemiologicky rizikové činnosti na minimum. Pořádání akcí souvisejících se sdružováním vyššího počtu osob se řídí aktuální situací, vyplývající z nařízení vlády ČR.

V případě nařízeného uzavření MŠ jsou předškolní děti povinny absolvovat vzdělávání distančním způsobem. Rodiče budou včas informováni (email, telefonicky, webové stránky školy).

Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. 

Zákonný zástupce  pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

 

§ právní předpis při příjezdu ze zahraničí

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Úplata za vzdělávání(školné) a stravování

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

 

Omezení provozu MŠ

Mateřská škola je otevřena v běžném provozu od 6,30 do 16,30 hodin. V případě, že dojde k výraznému provozně technickému omezení podmínek provozu, např. z důvodu nedostatku zaměstnanců zajišťujících provoz školy, nebo vstup školy do karantény, projedná ředitelka mateřské školy se zřizovatelem omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, a to v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a informuje o této skutečnosti zákonné zástupce obvyklým způsobem.

 

 

V Českém Dubu dne 26. 08. 2021

                                                                                                          Bc. Marcela Sládková

                                                                                   ředitelka školy