Obsah

 

Pravidla provozu Mateřské školy Český Dub ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

 

Platnost od 1. 9. 2020

 

Tato pravidla upravují v souladu s doporučením MŠMT ze dne 17. 8. 2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování protiepidemických opatření a doporučení.  Pravidla stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

 1. Příchod do mateřské školy, vstup do budovy a šatny MŠ

Do MŠ přivádí dítě 1 zákonný zástupce nebo 1 pověřená osoba. V šatně a v budově je doporučeno zdržování zákonných zástupců současně v co nejnižším počtu a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Při vstupu do budovy rodiče použijí dezinfekční prostředek na ruce (před vchodem). Po opuštění šatny rodiče opět použijí dezinfekci na ruce. Převlečené dítě přivede doprovázející osoba ke dveřím třídy a vyčká příchodu pedagoga. Žádáme rodiče, aby do tříd nevstupovali.

Děti jsou vyzvedávány obvyklým způsobem – zákonný zástupce nebo pověřená osoba po dezinfekci rukou zazvoní na příslušnou třídu, ale od 15,30 hod. zvoňte na třídu Sluníček a Kytiček a dítě si vyzvedněte u dveří třídy.

 

 1. Dezinfekce a preventivní opatření

Před vstupem do budovy je umístěna virucidní dezinfekce v rozprašovači, která je k dispozici dětem a dospělým osobám k použití při příchodu do mateřské školy. Před vstupem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem (20 – 30 sekund) a osuší. Děti budou učitelkami poučeny o pravidlech dodržování potřebných hygienických a preventivních opatřeních. V průběhu dne jim budou tato hygienická pravidla častěji připomínána.

 

Ranní zdravotní filtr

Kontrola zdravotního stavu dítěte bude probíhat při osobním předání dítěte přítomné učitelce s konzultací o zdravotním stavu dítěte. Pokud dítě vykazuje známky infekčního onemocnění, nemůže v době těchto příznaků docházet do MŠ a zákonný zástupce je povinen informovat učitelku v MŠ.

V případě, že dítě během dne začne vykazovat některé z příznaků covid-19, bude MŠ postupovat podle zákona §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví a bezodkladně bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Dítě bude okamžitě izolováno v ředitelně školy, kde bude zajištěn dozor zletilou osobou až do příchodu zákonného zástupce. V případě onemocnění dítěte je zákonný zástupce povinen informovat KHS Libereckého kraje.

V případě výskytu covidu-19 v mateřské škole bude tuto situaci vyhodnocovat KHS Libereckého kraje.

Škola denně (určená zaměstnankyně) sleduje a vyhodnocuje situaci tzv. „semafor“ na stránkách MZČR –https://koronavirus.mzcr.cz/ ., na stránkách KHS Libereckého kraje.

 

 

Alergie – prevence záměny příznaků

Jakmile rodiče sdělí učitelce, že má dítě alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku) musí být přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře (alergolog, klinický imunolog). Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte – posudek o zdravotním stavu dítěte.

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

 

Roušky

Žádáme rodiče, aby vybavili dítě do mateřské školy 2 ks roušek (v podepsaném sáčku) pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitační skříňky.

Uvnitř budovy se děti i zaměstnanci mohou pohybovat bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na nařízení MZČR jinak.

 

 1. Vzdělávací činnost v MŠ

Vzdělávací aktivity školy se uskutečňují bez omezení, avšak s důrazem na aktuální doporučená opatření. Pouze v případě, že bude situace šíření COVID-19 alarmující dle aktuálního semaforového ukazatele, budou vzdělávací aktivity probíhat v areálu mateřské školy, neurčí-li KHS nebo MZČR jinak.

Konání externích služeb (divadlo) je bez omezení povolena, avšak může být kdykoli omezena či zrušena v závislosti na aktuálních nařízeních KHS, MZČR.

V případě, že bude prokazatelným způsobem doloženo onemocnění COVID-19 u předškolních dětí a u dětí s odkladem školní docházky (povinné vzdělávání) a to v nadpoloviční účasti, bude probíhat distanční výuka (web školy nebo po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v MŠ).

 

 1. Mateřská škola a zákonný zástupce dítěte

Před prvním vstupem do mateřské školy podepíše zákonný zástupce dítěte seznámení s obsahem Pravidel provozu MŠ, která upravuje podmínky a provoz MŠ po dobu trvání potřeby dodržování protiepidemických opatření a doporučení s účinností od 1.9.2020.

O této povinnosti jsou zákonní zástupci předem informováni ředitelkou školy na informativní schůzce a na webu školy, potvrdí svým podpisem.

Ředitelka školy zajistí dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ.

Zákonný zástupce dodržuje shora uvedená pravidla v souladu s doporučením MŠMT ze dne 17.8.2020.

Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

Dětem je zakázáno nošení hraček z domova!!!

 

 1. Mateřská škola a její provozní podmínky
 • Mateřská škola je od 1.9.2020 v běžném provozním režimu: od 6:30 do 16:30 hodin. V případě, že dojde k výraznému technickému omezení podmínek provozu (např. z důvodu nedostatku zaměstnanců zajišťujících provoz školy, projedná ředitelka mateřské školy se zřizovatelem omezení provozu mateřské školy v souladu s ustanovením §3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a informuje o této skutečnosti zákonné zástupce obvyklým způsobem.
 • V každé třídě se pravidelně větrá, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla.
 • V případě výskytu onemocnění informuje ředitelka MŠ všechny zúčastněné obvyklým způsobem.
 • Úplata za předškolní vzdělávání - pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZČR dojde k uzavření školy, platí: ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dní provozu.

 

 1. Základní pravidla pro provádění úklidu v MŠ
 • Před případným znovuotevřením mateřské školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Zvýšení dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou.
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
 • Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního přípravku.
 • Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolků, židliček, šatních bloků, stolů a povrchů (kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC…)
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné rázové pytle). Odpadkové koše jsou vyprázdněny denně.
 • O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál MŠ.
 • Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, osobními textilními ručníky případně jednorázovými papírovými utěrkami pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně, nejméně dvakrát denně.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů…
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Dezinfekce povrchů, předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky u dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 

 

 1. Mateřská škola a její zaměstnanci

Zaměstnanci školy jsou průkazným způsobem seznámeni dne 27. 8. 2020 s Pravidly provozu a vzděláváním dětí mateřské školy nabývající platností dne 1. 9. 2020 a tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Jsou detailně informováni a poučeni o hygienických zásadách přípravy stravy, o potřebě průběžného čištění, dezinfekci povrchů a předmětů.

Pokud zaměstnanec prokáže nemoc COVID-19, zaměstnavatel postupuje při zadávání práce v souladu s pracovně právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Zákoníku práce.

Zaměstnanci školy musí neprodleně po přezutí a převlečení důkladně 20 – 30 sekund umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu COVID-19.

 

 

Podmínky provozu mateřské školy se budou řídit dalšími doporučeními MZČR, KHS Liberec a MŠMT. Mohou se v průběhu školního roku změnit.

 

 

Děkuji Vám za pochopení a odpovědný přístup.

 

 

 

Bc. Marcela Sládková

ředitelka mateřské školy

 

 

Český Dub 26.8.2020