Obsah

 • 1. Název
  Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace
   
 • 2. Důvod a způsob založení
  Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
  Hlavní činnost 
  - Předškolní vzdělávání dětí
  - Zajištění školního stravování
  - Zajištění závodního stravování
  Zřizovací listina
  Zřizovatel - Město Český Dub, Nám. B. Smetany 1, Český Dub, 463 43          
  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu
   
 • 3. Organizační struktura
  Ředitelka školy
         - učitelky
         - školník
         - uklízečky
      Vedoucí stravování
      - vedoucí kuchařka
      - kuchařka
   
 • 4. Kontaktní spojení
  Kontakty
 • 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, Číslo účtu: 986053319, kód banky: 0800

   
 • 6.
  70695253
   
 • 7. DIČ
  nepoužívá se
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
   
 • Podání elektronicky
 • Prostřednictvím elektronické pošty: sladkova@mscdub.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) 99xkp7t
 • Podání písemně na adresu sídla organizace                      

 • Poštou: Mateřská škola Český Dub,příspěvková organizace , Kostelní 1/4, Český Dub IV, 463 43

 • Osobně – v sídle organizace  
 • Kostelní 1/4, Český Dub IV, 463 43    
                             
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

  vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní

   
 • 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • 12. Formuláře

  Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

  Formuláře k vyzvednutí:

  - Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

  - další formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy
  .

   
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic
  Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
  Portál veřejné správy ČR
  + http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE
  www.otevrete.cz

   
 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Nebyl stanoven
  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Nebylo stanoveno
    
 • 16. Licenční smlouvy
  • Nejsou uzavřeny
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2020
  výroční zpráva za rok 2019
  výroční zpráva za rok 2018
   
 • Poskytnuté informace