Obsah

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MŠ ČESKÝ DUB

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:

 • Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.
 • Dnem 11. 5. 2020 je otevření MŠ Český Dub.
 • Do MŠ jsou přijímány pouze děti ZDRAVÉ, bez evidentních příznaků virózy (kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy).
 • Děti i jejich doprovod (pouze 1 rodič) musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a zachovávat odstup od ostatních 2 metry.
 • Před mateřskou školou nesmí docházet k velkému shromažďování osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.
 • Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (pouze v šatnách – převlečení dětí) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy (provozní zaměstnanci, asistenti pedagoga), bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu. Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání. Rodič se v MŠ vyskytuje pouze nezbytně nutnou dobu.

 • Ranní filtr – proběhne před vstupem do šaten – každodenní přeměření dítěte jeho aktuální tělesné teploty bezdotykovým teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce, popřípadě jiné doprovázející osoby (děti s naměřenou teplotou vyšší než 37st. a výše jmenovanými příznaky, nebudou přijímány k předškolnímu vzdělávání).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Vyplněný a podepsaný formulář předá zákonný zástupce po ranním filtru při vstupu do šaten paní školnici či jinému pověřenému zaměstnanci (formulář najdete na webových stránkách nebo obdržíte v MŠ). Stačí při PRVNÍM vstupu do MŠ. Pokud nastane, že dítě bude nemocné, či nepřítomné v MŠ, je potřeba toto prohlášení podepsat ještě jednou.
 • Před hlavním vchodem do šaten bude připravena desinfekce na ruce, kterou před vstupem do šaten použijete, taktéž při odchodu. Po převlečení předáte dítě asistentce, která bude čekat mezi šatnami, a opustíte budovu. Roušku dítěte ráno odneste s sebou. Asistentka předá dítě učitelce, která dohlédne, aby si dítě před vstupem do třídy důkladně umylo ruce.  
 • Pitný režim - pro pobyt venku je nutné mít batoh a  středně velkou láhev s pitím - PODEPSANOU!!!!
 • Vyzvedávání dětí

Za příznivého počasí budou děti na zahradě (cedule na dveřích), kde si své dítě vyzvednete na ohraničeném místě (nutný batoh do šatny na oblečení).

V případě nepříznivého počasí zazvoníte na třídu Kytiček a vyčkáte před vchodem na učitelku, která vám otevře a předá dítě. Nezapomeňte na dezinfekci rukou!

 • !!!!!! Při odchodu nevpouštíte další rodiče! Každý rodič zvoní jednotlivě a čeká před vchodem na příchod učitelky. Tímto regulujeme počet rodičů v jednotlivých šatnách!!!!! Rodiče dodržují před vchodem odstupy 2 metrů!!!

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá stejnou formou jako odpoledne.

 • Předškolákům, kteří po obědě chodí na relax přineste čistý polštářek a deku – vše podepsané!
 • Je zákaz nošení jakýchkoliv vlastních hraček z domova, ani plyšák, látkové kapesníky.

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických opatření.

Děkujeme předem, že budete důsledně dodržovat tato hygienická a bezpečnostní opatření!

 

S pozdravem a přáním klidných dní ve zdraví Bc. Marcela Sládková, ředitelka školy a celý kolektiv MŠ.

 

V Českém Dubu 7. 5. 2020