Obsah

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

 

 1. Novou (upravenou)žádost (vložena na webové stránky dne 8.4.2020) si může rodič stáhnout z webových stránek mateřské školy nebo osobně vyzvednout po telefonické domluvě na telefonním čísle 722 914 050.
 2. Podání žádosti - v den zápisu 14. května 2020 od 10:00 do 11:30 a od 13:30 do 15:30 hodin je nutné doručit vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání následujícími způsoby:
 1. do datové schránky MŠ 99xkp7t (nutno přiložit kopii rodného listu dítěte)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu sladkova@mscdub.cz
 3. poštou (nutno přiložit kopii rodného listu dítěte)
 4. osobně – je nutné si předem telefonicky domluvit čas schůzky (viz. telefonní číslo výše). S sebou doklad totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, cizinci povolení k pobytu.

Po doručení žádosti do MŠ bude přiděleno registrační číslo - budete telefonicky vyrozuměni.

 1. Doložení řádného očkování dítěte – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (viz příloha u žádosti).
 1. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat a předloží svůj průkaz totožnosti.
 2. Jednotlivé žádosti budou posouzeny dle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
 3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka jako orgán státní správy ve správním řízení do 30 dnů od podání žádosti.
 4. O přijetí či nepřijetí bude vydáno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu.
 5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou na doručenku zákonnému zástupci.
 6. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na hlavních vchodových dveřích MŠ a na webu školky po dobu 15 dnů.
 7. Případné dotazy zodpovíme na výše uvedeném telefonním čísle, e-mailová adresa sladkova@mscdub.cz

Po ukončení mimořádných opatření plánujeme informační schůzku s rodiči nově přijatých dětí. Termín bude upřesněn (cca poslední týden v srpnu).