Obsah

Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020

 1. Žádost o přijetí dítěte si může rodič stáhnout z webových stránek – www.mscdub.cz /položka zápis/ nebo osobně vyzvednout v MŠ. Přílohou k žádosti je potvrzení od dětského lékaře – povinné očkování, kromě dětí s povinnou předškolní docházkou.
 2. V den zápisu 2. května 2019 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou od lékaře do MŠ Český Dub, dále pro ověření údajů: doklad totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o místě trvalého pobytu dítěte a cizinci povolení k pobytu.
 3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat a předloží svůj průkaz totožnosti.
 4. Možnost zákonného zástupce vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí - § 36, odst. 3 správního řádu proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 9 – 11 hodin v ředitelně školy.
 5. Jednotlivé žádosti budou posouzeny dle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
 6. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka jako orgán státní správy ve správním řízení do 30. dnů od podání žádosti.
 7. O přijetí či nepřijetí bude vydáno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu.
 8. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou na doručenku zákonnému zástupci.
 9. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly nejdéle

  31. 5. 2019 na hlavních vchodových dveřích MŠ Český Dub a na webu školy (www.mscdub.cz) po dobu 15. dnů. Rozhodnutí o přijetí si osobně vyzvedněte v MŠ dne

  5. 6. 2019 od 9 – 11 hod. Ten den dostanete také Evidenční list dítěte k vyplnění a potvrzení pediatrem – podmínka k přijetí do MŠ. Tento evidenční list osobně doručíte ředitelce nebo vedoucí stravování (p. Krejčová)  do 30. 6. 2019. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční poslední týden v srpnu, o přesném termínu budete včas informováni.

 10.  Veškeré dotazy a další informace na tel.  481120153, e-mailová adresa sladkova@mscdub.cz